Dom Vila Maria

Pravo na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Dom za odrasle osobe Vila Maria sastavio je katalog informacija koji sadrži pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire ova ustanova.

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • pisanim putem na adresu: Dom za psihički bolesne odrasle osobe Vila Maria, Šišanska cesta 2, 52 100 Pula
 • elektroničkom poštom na adresu: info@dom-vilamaria.hr ili vila.maria@pu.t-com.hr
 • telefonom na broj: 052/545 480
 • telefaksom na broj: 052/389 024
 • osobno kod službenika za informiranje u prostorijama Doma.

Za dodatne informacije molimo obratite se službeniku za informiranje na brojeve telefona:

    052/545 485, 099 317 8802 ili na e-mail: racunovodstvo@dom-vilamaria.hr

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će mu Dom učiniti informaciju dostupnom.

Informaciju možemo učiniti dostupnom na jedan od sljedećih načina:

 • neposredno davanje informacije
 • davanje informacije pisanim putem
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata
 • dostavljanjem preslika dokumenata
 • na drugi prikladan način

Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Izvješća

Usluge doma Vila Maria

Dom Vila Maria, Pula

stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti

Soba za aktivnosti

cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući

Soba za sastanke

tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti