Prijam u Dom Vila Maria

Zahtjev za prijam u dom

Pravo na usluge smještaja i boravka ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za priznavanjem prava na uslugu smještaja nadležnom centru za socijalnu skrb.

Zahtjevi zaprimljeni od strane centara za socijalnu skrb zaprimaju se u urudžbenom zapisniku i prosljeđuje se predsjedniku Povjerenstva za prijam i otpust korisnika koji vodi evidenciju zaprimljenih zahtjeva prema danu zaprimanja zahtjeva. Sastav Povjerenstva za prijam i otpust korisnika čini: socijalni radnik, psiholog, radni terapeut, glavna medicinska sestra, predstavnik centra za socijalnu skrb, a prema potrebi u rad Povjerenstva može se uključiti specijalist obiteljske medicine i / ili specijalist psihijatar, voditelj boravka kao i drugi stručni radnik.

Povjerenstvo razmatra zahtjeve za prijam te donosi odluku o mogućnosti pružanja usluge. Ukoliko je odluka Povjerenstva pozitivna, zahtjev za pružanje usluge, odnosno podnositelj zahtjeva uvrštava se na listu čekanja te se usluga realizira prema datumu zaprimanja zahtjeva.

Zahtjev za pružanjem usluge smještaja i boravka koji dostavlja nadležni centar za socijalnu skrb mora sadržavati:

 • Socijalnu anamnezu
 • Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ne stariji od 6 mjeseci
 • Domovnicu
 • Ispunjeni obrazac liječničke potvrde koji ispunjava odabrani liječnik obiteljske medicine ne stariju od 2 mjeseca
 • Nalaz i mišljenje liječnika psihijatra i / ili otpusno pismo sa psihijatrijskog odjela ne starije od 6 mjeseci
 • Zadnji odrezak mirovinskih ili drugih novčanih primanja
 • Rješenje o lišenju poslovne sposobnosti (ukoliko postoji)
 • Rješenje o imenovanju skrbnika (ukoliko postoji)
 • Nalaz i mišljenje tijela vještačenja (ukoliko postoji)
 • Preslika: osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice, iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
 • Individualni plan
 • Rješenje centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na socijalnu uslugu

Svi zainteresirani mogu obići ustanovu radnim danom u vremenu od 09.00 do 14.00 sati.

Za sve informacije o prijmu u Dom obratite se socijalnim radnicima na telefon 052 545 478.

Usluge doma Vila Maria

Dom Vila Maria, Pula

stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti

Soba za aktivnosti

cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući

Soba za sastanke

tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti