Dom Vila Maria

Tijela doma

Upravno vijeće

Domom upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova, a čine ga tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u Domu i jedan korisnik Doma, odnosno njegov roditelj ili skrbnik:

  • Slavko Kovačević, predsjednik
  • Matija Pinezić, zamjenik predsjednika
  • Kristina Buić Modrušan, član
  • Ingrid Glavan, član
  • Milovan Stojković, član

Članove upravnog vijeća, predstavnike osnivača imenuje osnivač na mandat od četiri godine.

Sjednice Upravnog vijeća održavaju se, u pravilu, u sjedištu Doma za odrasle osobe Vila Maria. Sjednice se sazivaju po ukazanoj potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Upravno vijeće može raspravljati i pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina svih članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova Upravnog vijeća. Na sjednicama Upravnog vijeća glasuje se uglavnom javno, dizanjem ruku.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik. Na osnovi zapisnika izrađuju se pisani otpravci odluka. Zapisnike sa sjednica Upravnog vijeća pogledajte pogledajte ovdje >>

Ravnatelj

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad Doma, predstavlja i zastupa Dom i odgovoran je za zakonitost rada.

Stručno vijeće

Dom ima Stručno vijeće koje čine svi stručni radnici Doma (socijalni radnici, psiholog, radni terapeuti, radni instruktori za neovisno življenje, glavna medicinska sestra, fizioterapeut, medicinske sestre / tehničari). Stručno vijeće uređuje način svog rada i donošenja odluka Poslovnikom o radu stručnog vijeća.

Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju i Upravnom vijeću mišljenja i prijedloge o:

  • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Doma
  • ustroju Doma
  • utvrđivanju programa stručnog rada Doma
  • potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Doma
  • drugim pitanjima vezanim za stručni rad utvrđenim Statutom Doma.

Stručno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. Sjednice saziva i njima predsjedava predsjednik.

Pravo mišljenja i stručnih prijedloga na sjednicama imaju svi članovi Stručnog vijeća, a donose se kada je za njih glasovala većina nazočnih članova Stručnog vijeća.

Stručni tim

Dom ima Stručni tim kojeg čine sljedeći radnici: socijalni radnici, psiholog, glavna medicinska sestra, voditelj Odjela brige o zdravlju i njege, radni terapeuti, radni instruktori za neovisno življenje i fizioterapeut. Ravnatelj imenuje članove Stručnog tima, a u radu Stručnog tima mogu sudjelovati i drugi radnici ukoliko za to postoji potreba.

Usluge doma Vila Maria

Dom Vila Maria, Pula

stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti

Soba za aktivnosti

cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući

Soba za sastanke

tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti