Prijam u Dom Vila Maria

Lista čekanja

Nakon razmatranja zahtjeva za pružanje usluge smještaja ili boravka Povjerenstvo za prijam i otpust korisnika donosi odluku kojom se podnositelj zahtjeva ili primatelj usluge uvrštava na Listu čekanja za smještaj odnosno boravak. Lista čekanja za smještaj odnosno boravak izrađuje se prema danu zaprimanja zahtjeva za smještaj ili boravak i kontinuirano se ažurira.

Redovni prijam budućih korisnika vrši se temeljem Liste čekanja za smještaj odnosno boravak.

Poziv na smještaj odnosno boravak upućuje se primatelju usluge ili njegovom zakonskom zastupniku usmeno (uz pismenu zabilješku) ili pismeno s povratnicom. Primatelj usluge ili njegov zakonski zastupnik ima obvezu da se u roku od osam dana od dana poziva očituje usmeno ili pismeno o realizaciji usluge. Ukoliko pozvana osoba odgodi smještaj ili boravak, o istome potpisuje izjavu temeljem koje se odluka Povjerenstva stavlja u mirovanje te se ponovno aktivira na zahtjev osobe, skrbnika ili nadležnosg centra za socijalnu skrb. Pri tome će se poštivati datum podnošenja prvog zahtjeva.

Usluge doma Vila Maria

Dom Vila Maria, Pula

stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihološka podrška, fizikalna i radna terapija, razne aktivnosti

Soba za aktivnosti

cjelodnevni i poludnevni boravak, organizirano stanovanje uz podršku i usluge pomoći u kući

Soba za sastanke

tko može biti korisnik, što treba sadržavati zahtjev za prijam, povjerenstvo za prijam i dodatne informacije i kontakti