Usluge Doma Vila Maria

Izvaninstitucijske usluge

Dom za odrasle osobe Vila Maria pruža usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka, organiziranog stanovanja uz podršku te uslugu pomoći u kući.

Boravak

Boravak je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak.

Cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati, a poludnevni od 4 do 6 sati u kojem vremenu se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne podrške, organiziranja slobodnog vremena ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Može se priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Dnevni boravak SUSRET otvoren je 13. siječnja 2016. godine u sklopu projekta “TRIP – B Podrška u zajednici” koji je sufinancirala Europska unija iz Eurpskog socijalnog fonda. Nakon završetka projekta, od 14. srpnja 2016. godine Dnevni boravak djeluje u sklopu Doma za odrasle osobe Vila Maria.

Poludnevni i cjelodnevni boravak, kao izvaninstitucionalni program za osobe s mentalnim oštećenjem, namijenjen je osobama koje žive u svojim obiteljima ili samostalno, u cilju kvalitetnog i organiziranog provođenja dijela dana izvan vlastite obitelji. Program je usmjeren prema učinkovitoj integraciji odraslih osoba s mentalnim oštećenjem u život zajednice te njihovoj socijalizaciji. Svakom korisniku pomaže se da sačuva i održi postojeće sposobnosti, razvije određene vještine, osjećaj odgovornosti te aktivno sudjeluje u svakodnevnim aktivnostima kako bi što duže ostao u svojoj društvenoj sredini.

Cilj je putem individualnog pristupa poboljšati kvalitetu života korisnika i obitelji, unaprijediti socijalne vještine i osposobiti korisnike za samostalan život unapređenjem njihovih funkcionalnih, emocionalnih i intelektualnih sposobnosti.

U okviru usluge boravka pružaju se sljedeće usluge:

Prehrana

U okviru cjelodnevnog boravka osiguravaju se najmanje dva obroka, a poludnevnog boravka najmanje jedan obrok dnevno. Korisnici sudjeluju u pripremi obroka.

Briga o zdravlju i njega

Prati se zdravstveno stanje korisnika s naglaskom na praćenje psihičkog stanja i redovitog uzimanja farmakoterapije. Njegovateljice pružaju uslugu njege prema individualnim potrebama korisnika. Korisnike se educira o brzi o vlastitom zdravlju i održavanju osobne higijene.

Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena

Sadržaj radno – terapijskih aktivnosti:

– Samozbrinjavanje – Kod korisnika se potiče razvijanje i održavanje vještina za samostalnu ili što samostalniju brigu o osobnoj higijeni i osobnom izgledu, urednosti, odijevanju te održavanju osobnog prostora i odjeće.

– Produktivnost – Potiče se stvaranje i održavanje radnih navika, prihvaćanje obveza kao sastavnog dijela života, razvijanje kulturnih navika, priprema i uvježbavanje vještina za život u zajednici, uspostava i održavanje socijalnih odnosa, poboljšanje kvalitete života, razvijanje sigurnosti, samopouzdanja i dostojanstva u svakodnevnim situacijama.

– Slobodno vrijeme, razonoda i odmor – Kod korisnika se potiče održavanje postojećih vještina i učenje novih, zadovoljavanje potrebe za druženjem, zadovoljavanje potrebe za kreativnošću i samoizražavanjem, razvijanje i održavanje koordinacije pokreta i vještina koncentracije, zadovoljenje osobnih interesa i sociokulturnih potreba, održavanje i razvijanje motoričkih i senzoričkih sposobnosti, zadovoljavanje potrebe za kretanjem i poticanje i održavanje zdravog načina života kroz bavljenje fizičkom aktivnošću.

Kontakt

Erika Todorić, radna terapeutkinja 091 317 8801
Melita Filipek – Katana, socijalna radnica 099 736 0687
E: dnevni.boravak@dom-vilamaria.hr

Psihosocijalna podrška

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika.

Psihosocijalna podrška može se pružati individualno i u grupi.

Usluga psihosocijalne podrške pruža se radi prevladavanja teškoća i osnaživanja pojedinca  i obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Dom Vila Maria aktualno pruža uslugu psihosocijalne podrške u obitelji, u domu osam osoba s teškoćama mentalnog zdravlja i dva člana obitelji. Uslugu pruža radna terapeutkinja, prema rasporedu, dva puta mjesečno u trajanju od 60 minuta.

Osnovni cilj je postizanje što veće razine samostalnosti korisnika u izvođenju aktivnosti svakodnevnog života kroz rehabilitaciju (povratak izgubljenih ili oštećenih vještina) ili habilitaciju (učenje novih vještina). Pažnja se posvećuje osnaživanju korisnika za uključivanje u život zajednice što obuhvaća rad na njegovim socijalnim vještinama, brizi za higijenu, samopoštovanju, uspostavljanju socijalnih odnosa, izražavanju vlastitog mišljenja, organizaciji dnevnih obveza i slobodnog vremena i sl.

Organizirano stanovanje uz podršku

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe u stanu ili izvan stana osiguravaju osnovne životne te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe. Ovisno o potrebnoj podršci, usluge organiziranog stanovanja mogu se pružati u sljedećem opsegu i trajanju:

  • organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku 24 sata dnevno
  • organizirano stanovanje uz svakodnevnu intenzivnu podršku 16 sati dnevno
  • organizirano stanovanje uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku 2,5 sati dnevno
  • organizirano stanovanje uz povremenu podršku 2 sata 2 – 3 puta tjedno

Podrška u organiziranom stanovanju uključuje: razvijanje vještina i podršku u samostalnoj brizi o vlastitoj prehrani, pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina pri pripremanju obroka odnosno priprema obroka; pomoć, pružanje podrške i uvježbavanje vještina u održavanju higijene posuđa i namirnica; poticanje i uvježbavanje u samostalnoj brizi o osobnoj higijeni, osobnom izgledu i urednosti; pomoć pri snalaženju u vremenu i prostoru; razvijanje i poticanje radnih navika; podrška korisnicima u sudjelovanju u radnim aktivnostima u lokalnoj zajednici, poticanje društveno prihvatljivog ponašanja korisnika; motivacija i razvijanje interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti, pružanje podrške u svakodnevnim životnim situacijama.

Dom za odrasle osobe Vila Maria trenutno pruža uslugu organiziranog stanovanja za 5 korisnika u jednoj stambenoj jedinici.

Pomoć u kući

Pomoć u kući je socijalna usluga koju može ostvariti osoba kojoj je zbog mentalnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Usluge pomoći koju Dom pruža u kući korisnika obuhvaćaju:

  • obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)
  • održavanje osobne higijene u kući korisnika (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
  • zadovoljanje drugih svakodnevnih potreba (npr. dostava gotovih obroka u kuću, uređenje okućnice, obavljanje tehničkih poslova u kući (cijepanje drva, košnja trave, obavljanje sitnih popravka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja).